0
Je winkelwagen
0
Je winkelwagen

Algemene voorwaarden

    www.milenka.store

Onderhavige Algemene Voorwaarden worden gebruikt door: 

MILENKA B.V.
Jan van der Leeststraat 4
7556 XN Hengelo

Het BTW-nummer van MILENKA B.V. is: NL861304378B01

Wij zijn per e-mail te bereiken door een e-mail te sturen naar info@milenka.store 

Artikel 1 Definities 

In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuin gedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd. 

1.1 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden. 

1.2 Bestelprocedure: de procedure, die Klant interactief doorloopt op de Website, om Zaken te bestellen. 

1.3 Klant: de wederpartij van MILENKA B.V. met wie MILENKA B.V. een Overeenkomst aangaat. 

1.4 Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van Zaken. 

1.5 Partijen: MILENKA B.V. en Klant gezamenlijk. 

1.6 MILENKA B.V.: de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant. 

1.7 Website: de website van MILENKA B.V., te vinden onder de URL http://www.milenka.store

1.8 Zaken: zaken welke MILENKA B.V. op haar Website aanbiedt, welke zaken Klant kan bestellen. 

Artikel 2 Toepasselijkheid 

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst. 

2.2 Toepasselijkheid van algemene levering- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten. 

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst 

3.1 De op de Website aangeboden Zaken met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien. 

3.2 MILENKA B.V. garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien MILENKA B.V. hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten. 

3.3 Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt MILENKA B.V. er zorg voor dat –als er vooruit betaald is door de Klant- de betaalde bedragen, inclusief de initiële verzendkosten, zo snel als dat voor MILENKA B.V. mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen. 

Artikel 4 Prijzen en betaling 

4.1 Prijzen zoals genoemd op de Website zijn inclusief BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn exclusief verzendkosten. Deze worden, indien van toepassing, aan de Klant in rekening gebracht gedurende de Bestelprocedure. 

4.2 MILENKA B.V. is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende Overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen. 

4.3 Door Klant kunnen de verschuldigde bedragen op drie wijzen worden voldaan: 
a. door middel van elektronische vooruitbetaling (via iDeal) 
b. door middel van vooruitbetaling middels overschrijving (via de Bank) 
c. door middel van betaling via Credit Card

Artikel 5 Leveringstermijn 

5.1 De leveringstermijnen bedragen normaliter 2 a 3 dagen na ontvangst betaling.

5.2 MILENKA B.V. zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen. 

5.3 Indien en voor zover MILENKA B.V. niet binnen 30 (dertig) dagen de bestelde Zaken aan Klant kan leveren heeft de Klant het recht, nadat MILENKA B.V. heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren. Artikel 3.3 is dan van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 6 Herroepingrecht 

6.1 De Klant heeft het recht de geleverde Zaken binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst, tezamen met het door MILENKA B.V. (per email afgegeven Retournummer) terug te sturen naar MILENKA B.V. mits: 
a. de Zaken in de originele en ongeopende verpakking zitten en niet gebruikt zijn;. 
b. de Zaken op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door MILENKA B.V.
c. de Klant zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket –en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat MILENKA B.V. het in ontvangst heeft genomen. 

6.2 De herroeping geldt als ontbindende voorwaarde waarbij de Klant recht heeft op teruggave van hetgeen reeds betaald is. Artikel 3.3 is bij herroeping van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 7 Reclameren 

7.1 Indien en voor zover naar mening van de Klant de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst treedt de Klant in overleg met MILENKA B.V. alwaarna Klant is gerechtigd de Zaken terug te sturen naar MILENKA B.V. mits: 
a. Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geïnspecteerd en eventuele gebreken beschadiging aan MILENKA B.V. binnen bekwame tijd (5-7 dagen) schriftelijk heeft laten blijken; daarna vervalt elk recht op Garantie/Remplace. Bij beschadiging, dus bij onverkoopbare staat van geleverd product, na opening door Klant van de verpakking, zal ook hier het recht op Garantie/Remplace vervallen. 
b. het na overleg van MILENKA B.V. verkregen Retournummer duidelijk vermeld op het pakket en met schrift duidelijk het gebrek aangegeven; 
c. de Zaken op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door MILENKA B.V.; 
d. de Klant zelf verantwoordelijk voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket –en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat MILENKA B.V. het in ontvangst heeft genomen. 

7.2 Indien na onderzoek van MILENKA B.V. blijkt dat de eigenschappen van de Zaken wel voldoen aan de Overeenkomst zal MILENKA B.V. met Klant in overleg treden. 

7.3 Indien na onderzoek van MILENKA B.V. inderdaad blijkt dat de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op een vervangende Zaak, mits nog leverbaar, en restitutie van de verzendkosten als onder b van artikel 7.1 bedoeld. Mocht de vervangende Zaak niet leverbaar zijn heeft de Klant recht op: 
a. het uitzoeken van een vervangende Zaak ter waarde van Zaak welke niet bleek te beantwoorden, indien de uitgekozen Zaak duurder is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden legt de Klant het verschil in prijs bij, indien de uitgekozen Zaak goedkoper is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden krijgt de Klant het verschil in prijs terug, waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is; 
b. restitutie van waarde van de Zaak hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is. 

7.4 Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van de Zaak, wordt bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs. 

7.5 Gedurende de periode als bedoeld in artikel 6.1 kan de Klant ook gebruik maken van het recht in dat artikel verleend. Echter, bij een ingevuld reclamatieformulier wordt de procedure als in dit artikel verondersteld. 

Artikel 8 Verwerking persoonsgegevens 

8.1 Indien en voorzover er persoonsgegevens verwerkt worden van Klant geldt deze verwerking slechts om: 
a. de Overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven; 
b. behoudens de beperking van het navolgende lid, de Klant op de hoogte te stellen omtrent (nieuwe) producten en diensten van MILENKA B.V. 

8.2 Voor het sturen van commerciële uitingen via elektronische weg naar Klanten (zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend e-mailnieuwsbrieven) als in voorgaande lid onder b bedoeld, wordt aan de Klant uitdrukkelijk toestemming gevraagd tijdens de Bestelprocedure, en alleen als deze toestemming door de Klant is verleend zal MILENKA B.V. deze uitingen sturen. 

8.3 De Klant is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door MILENKA B.V. aan te passen bij onjuistheden. 

Artikel 9 Toepasselijk recht, klachten en geschillen 

9.1 Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 
9.2 Indien en voorzover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met MILENKA B.V., welk contact telefonisch en schriftelijk. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene Voorwaarden vermeldt. MILENKA B.V. zal uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld. 
9.3 Klant kan het geschil –indien en voorzover Partijen er gezamenlijk niet uitkomen – voorleggen aan een daartoe bevoegde rechter, daaronder mede begrepen de Voorzieningenrechter van deze arrondissementsrechtbank, recht doende in kort geding. 

Artikel 10 Overige bepalingen 

10.1 Laudorshop is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen. 

10.2 Indien en voorzover er voor de Bestelprocedure door MILENKA B.V. inloggegevens zijn verstrekt, draagt Klant zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.